சேவல் ஏங்கி இங்கிலாந்து மெக்சிகன் முடியாது, ஆனால் எடுக்க வேண்டும், சோதனை அழகான இந்திய ஆபாச

காட்சிகள்: 458
அவா என்று கூறினார் அவர் இயக்கிகள் ஒரு டாக்ஸி செய்தது ஒரு வலுவூட்டுவது நிச்சயமாக, இது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது, ஏனெனில் அவர் சொல்ல அழகான இந்திய ஆபாச முடியும் என்று நான் யோசனை இருந்தது, நான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன்.