விண்டோஸ் அழகான கொண்டு ஆபாச வியாபிக்கச்செய் பெரும் அண்டை 5

காட்சிகள்: 56065
பணம் ஷாட் தொடக்கத்தில் மற்றும் இறுதியில் வடிவம், நான் என்ன யோசனை அவர் செய்து அழகான கொண்டு ஆபாச வியாபிக்கச்செய் தர, நான் அழகாக இதுவரை உருவாக்க முயற்சி, ஆலோசனை வரவேற்கிறோம்.